Wykaz dni wolnych

Wykaz dni wolnych od pracy zaplanowany w naszym przedszkolu do 31 sierpnia 2018r.

 

- Święta Wielkanocne - 30.03.2018r. (Wielki Piątek) oraz 3.04.2018r. (wtorek)

- " Majówka" - od 30.04 do 4.05.2018r. (cały tydzień)

- Boże Ciało - 1.06.2018r. (piątek)

- Przerwa wakacyjna - od 23.07 do 3.08.2018r. (dwa tygodnie)

Czytaj dalej...

Rekrutacja 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

obowiązuje od 01.01.2018r

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat

2. Za zgodą dyrektora do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat

3. Dziecko 6 letnie może odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

4. Liczba oddziałów wynosi 4 (podzielone według wieku dziecka)

5. W każdym oddziale może przebywać 25 dzieci

6. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku

7. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu zapisy trwają przez cały rok

8. O przyjeciu do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie miejsc organizacyjnych , uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz Statucie placówki

9. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają:

- dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach,

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

- dzieci 5 i 6 letnie

ZASADY OGŁOSZENIA REKRUTACJI:

1. Rekrutację ogłasza dyrektor w miesiącu marcu ( do końca miesiąca) w formie :

a) wpisu na stronie internetowej

b) w formie ustnej informacji na zebraniu z rodzicami

c) baneru informacyjnego muieszczonego na budynku przedszkola

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

1. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłaszeniowego dziecka do przedszkola

2. Podpisanie umowy z przedszkolem

3. Wypełnienie oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka z przedszkola

4. Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji

2. Wywieszenie ogłoszeń o terminie rekrutacji

3. Wypełnianie formularzy

4. Podpisywanie umów

5. Przyjmowanie opłaty wpisowej (wrzesień)

6. Wywieszenie list przyjętych dzieci z podziałem na grupy wiekowe (koniec sierpnia)

7. Sprawdzanie składanych dokumentów pod wzgledem formalnym i rzeczowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- datę i miejsce urodzenia dziecka

- PESEL dziecka - pesel jednego z rodziców

- miejsce zamieszkania dziecka

- numery telefonów rodziców

- upoważnienia do odbioru dziecka

8. Wyrażanie zgodny na zapisanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych

Kwestie sporne rozwiązuje dyrektor przedszkola

Czytaj dalej...